การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ การใส่เลขหน้า และการใส่หัวท้ายกระดาษ

1. การใส่เลขหน้า

  • คลิกที่เมนู แทรก แล้วเลือก  เลขหน้า จะได้กรอบโต้ตอบดังนี้
  • แล้วเลือกตำแหน่ง และการจัดวางตำแหน่ง ตามความเหมาะสม แล้วคลิกคำว่า ตกลง

2. การใส่หมายเลขหน้า หัวกระดาษ และท้ายกระดาษ

         การใส่หมายเลขหน้าหรือข้อความต่างๆ ที่ส่วนหัวของหน้ากระดาษ หรือส่วนท้ายของหน้ากระดาษ สามารถทำได้
โดยใช้คำสั่งหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ( Header & Footer) โดยคลิกที่เมนูคำสั่ง มุมมอง  แล้วเลือก   หัวกระดาษ
และท้ายกระดาษ
 จะปรากฎจอภาพ ดังนี้

ความหมายของสัญรูปต่างๆ

ใช้สำหรับสลับข้ามไปมาระหว่างเฮดเดอร์และฟุตเตอร์ (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ)

ย้ายไปยัง หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ ของหน้าก่อน(ถ้ามี)

ย้ายไปยังหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ หน้าถัดไป (ถ้ามี)

ทำให้หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ หน้านี้เหมือนกับหน้าก่อน

ใส่เลขหน้าในหน้าปัจจุบัน

ใส่วันที่ในเอกสาร

ใส่เวลาในปัจจุบันในเอกสาร

การตั้งค่ากำหนดหน้าในรูปแบบต่างๆ

แสดงหรือซ่อนข้อความ ที่ไม่จำเป็นในเอกสารการจัดรูปแบบ หัวกระดาษ และท้ายกระดาษ

เราสามารถจัดรูปแบบหัวกระดาษและท้ายกระดาษไว้ยังตำแหน่งต่างๆ ของหน้ากระดาษได้ เช่น ชิดซ้ายของขอบกระดาษ ชิดขวาของขอบกระดาษ หรืออยู่ตรงกลางหน้า

การใส่เลขหน้ากระดาษให้ปฏิบัติดังนี้

  1. เรียกคำสั่ง ใส่เลขหน้าในหน้าปัจจุบัน
  2. คลิกที่ปุ่ม (ใส่เลขหน้าในหน้าปัจจุบัน)
  3. ตัวเลขจะถูกพิมพ์ลงไป
  4. เราสามารถย้ายมาอยู่ตรงซ้าย – ขวา หรือกลางหน้าก็ได้ โดยคลิกที่ปุ่มบนทูลบาร์

3. การกำหนดขอบของงานพิมพ์

         ถ้าต้องการทำเอกสารที่มีมาตฐาน เช่น มีเว้นระยะด้านบนและด้านล่างหรือเว้นระยะด้านซ้ายเพื่อการเข้าเล่ม เราก็สามารถกำหนด
ส่วนประกอบเหล่านั้นได้ดังตัวอย่างดังนี้
 


 

 • เลือกเมนู แฟ้ม แล้วเลือก ตั้งค่าหน้ากระดาษ
 • คลิกที่คำสั่ง ขอบกระดาษ
 • ปรับแต่งตามต้องการ โดยอาศัยคำอธิบายในภาพ
 • คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อให้ค่าที่กำหนดใหม่


     

4. การกำหนดขนาดของกระดาษพิมพ์

  เราสามารถตั้งเอกสารเพื่อให้เหมาะสมกับกระดาษที่จะพิมพ์ได้ ดังนี้
   


    

  • คลิก แท็บ ขนาดกระดาษ
  • ปรับแต่งขนาดของกระดาษจากช่องรายการ ขนาดกระดาษ
  • คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อใช้ค่าที่กำหนดใหม่

5. การกำหนดแฟ้มที่ต้องการพิมพ์

         การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์จะต้องมีการกำหนดแฟ้มที่ต้องการพิมพ์โดยทำการเปิดแฟ้มเอกสารด้วยคำสั่ง แฟ้ม และ เปิด
เมื่อเลือกแฟ้มที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม ตกลง
 

6. การแสดงเอกสารก่อนการพิมพ์

วิธีที่ 1 ใช้สัญรูป

  คลิกที่สัญรูป (ตัวอย่างก่อนพิมพ์)

   

วิธีที่ 2 ใช้คำสั่ง ตามขั้นตอนดังนี้

  • คลิกคำสั่ง แฟ้ม
  • คลิกคำสั่ง ตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อแสดงเอกสารก่อนการพิมพ์
  • ถ้าต้องการพิมพ์เอกสารให้คลิกปุ่ม พิมพ์ ถ้ายังไม่ต้องการพิมพ์ ให้คลิกสัญรูป    
 1. การสั่งพิมพ์เอกสาร

  ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารออกทางพิมพ์มีดังนี้

  1. เลือกเมนูคำสั่ง แฟ้ม Ø พิมพ์ จะปรากฎจอภาพดังนี้


  1. การเลือกขอบเขตการพิมพ์
  • ทั้งหมด พิมพ์เอกสารทั้งหมด
  • หน้าปัจจุบัน พิมพ์เอกสารหน้าที่แสดงอยู่
  • หน้า พิมพ์เอกสารโดยการกำหนดช่วงการพิมพ์ เช่น 1-3, 5-7,
   หมายถึงการพิมพ์ในหน้าที่ 1,2,3,5,6,7
  • สำเนา ระบุจำนวนสำเนา หรือชุดที่ต้องการพิมพ์

  3. คลิกที่ปุ่ม ตกลง เพื่อเริ่มการพิมพ์

<< กลับด้านบน >>